Pomiary ochronne instalacji elektrycznej

Wykonujemy odbiorcze oraz okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej  w budynkach przemysłowych i mieszkalnych.

  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary rezystancji uziemienia
  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych RCD
  • Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
  • Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
  • Badanie Transformatorów